Licencjonowanie zbiorcze Microsoft®

Warunki korzystania z oprogramowania firmy Microsoft

Dokument ten reguluje wykorzystanie oprogramowania firmy Microsoft, które może obejmować związane z nim nośniki, materiały drukowane i materiały "online" lub dokumentację elektroniczną (indywidualnie i łącznie "Produkty"), dostarczonego przez firmę International Business Machines Corporation oraz jej oddziały i spółki zależne ("Klient"). Klient nie jest właścicielem Produktów i ich wykorzystanie podlega pewnym prawom i ograniczeniom, o których Klient zobowiązany jest poinformować. Prawo do korzystania z Produktów podlega warunkom umowy z Klientem, dla których to warunków i postanowień wymaga się zrozumienia, przestrzegania i zgody użytkowanika. Klient nie ma uprawnień do zmiany lub modyfikacji tych warunków.

Użytkownik wyraża zgodę, że Klient może przekazywać firmie Microsoft imiona i nazwiska oraz dane adresowe użytkownika w celach sprawozdawczości.

Definicje.
"Oprogramowanie Klienta" oznacza oprogramowanie, które pozwala Urządzeniu na dostęp lub korzystanie z usług lub funkcji udostępnianych przez Oprogramowanie Serwera.
"Urządzenie" oznacza każdy komputer, stację roboczą, terminal, komputer przenośny, pager, telefon, osobisty asystent cyfrowy, "smart phone", serwer lub inne urządzenie elektroniczne.
"Oprogramowanie Serwera" oznacza oprogramowanie udostępniające usługi lub funkcje na komputerze działającym jako serwer.
"Dokumentacja Oprogramowania" oznacza każdy dokument użytkownika końcowego dołączony do oprogramowania serwera.
" Redystrybucja Oprogramowania" oznacza oprogramowanie opisane w pkt 4 (Korzystanie z Redystrybucji Oprogramowania) poniżej.

Własność Produktów. Produkty są licencjonowane Klientowi przez podmiot powiązany z Microsoft Corporation (razem"Microsoft"). Wszelkie tytuły i prawa własności intelektualnej do Produktów (w tym ich elementów składowych, w szczególności do obrazów, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu i "apletów" włączonych do Produktów) są własnością firmy Microsoft lub jej dostawców. Produkty są chronione prawem autorskim i międzynarodowymi traktatami prawa autorskiego, jak i innymi prawami własności intelektualnej i traktatami. Posiadanie, dostęp lub korzystanie z Produktów nie przenosi własności Produktów lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej na użytkownika. Użytkownik nie może usuwać, modyfikować ani ukrywać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności, które są zawarte w lub na Produktach.

Korzystanie z Oprogramowania Klienta. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania Klienta zainstalowanego na Urządzeniach użytkownika przez Klienta wyłącznie zgodnie z instrukcjami i wyłącznie w związku z usługami świadczonymi dla użytkownika przez Klienta. Warunki niniejszego dokumentu trwale i nieodwołalnie zastępują warunki „End User” Umowy Licencyjnej Microsoft, które mogą być przedstawione w formie elektronicznej w trakcie korzystania przez użytkownika z Oprogramowania Klienta.

Korzystanie z Redystrybucji Oprogramowania. W związku z usługami świadczonymi przez Klienta dla użytkownika, użytkownik może mieć dostęp do pewnych "próbek", "redystrybucji" i / lub rozwoju oprogramowania ("SDK"), kodu oprogramowania i narzędzi (indywidualnie i łącznie " Redystrybucja Oprogramowania "). Użytkownik nie może używać, modyfikować, kopiować, i / lub rozpowszechniać JAKIEJKOLWIEK Redystrybucji OPROGRAMOWANIA, chyba że użytkownik zgadza się i zobowiązuje się do przestrzegania pewnych dodatkowych warunków zawartych w prawach do używania Usług Operatora ("SPUR"), mających zastosowanie dla Klienta, które to muszą być dostarczone użytkownikowi przez Klienta. Firma Microsoft nie zezwala na korzystanie z Redystrybucji Oprogramowania, chyba że użytkownik zgadza się i zobowiązuje przestrzegać dodatkowych warunków, jakie podane są przez Klienta.

Egzemplarze. Nie wolno wykonywać żadnych kopii Produktów, jednakże użytkownik może (a) wykonać jedną kopię Oprogramowania Klienta na swoim Urządzeniu za wyraźną zgodą Klienta, oraz (b), może wykonać kopie określonej Redystrybucji Oprogramowania zgodnie z ustępem 4 („Korzystanie z Redystrybucji Oprogramowania”). Użytkownik musi usunąć lub zniszczyć wszelkie kopie Oprogramowania Klienta i / lub Redystrybucji Oprogramowania po rozwiązaniu lub unieważnieniu umowy z Klientem, po zawiadomieniu od Klienta lub po przeniesieniu Urządzenia na inną osobę lub podmiot, którekolwiek nastąpi pierwsze. Użytkownik nie może kopiować materiałów drukowanych dołączonych do Produktów.

Ograniczenia dotyczące inżynierii wstecznej, dekompilacji i demontażu. Użytkownik nie może odtwarzać, dekompilować lub demontować Produktów, za wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim prawo właściwe, pomimo niniejszego ograniczenia, wyraźnie zezwala na takie działania.

Zakaz Użyczania. Użytkownik nie może wynajmować, wydzierżawiać, leasingować, wypożyczać, użyczać, dawać w zastaw, lub bezpośrednio lub pośrednio przesyłać lub rozpowszechniać Produktów osobom trzecim i nie może zezwalać osobom trzecim na dostęp do i / lub korzystania z funkcjonalności Produktów za wyjątkiem dostępu do funkcjonalności Produktów w formie usług oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej umowy i wszelkich porozumień między użytkownikiem a Klientem.

Wypowiedzenie. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, Klient może wypowiedzieć prawa użytkownika do korzystania z Produktów, jeśli użytkownik nie spełnia wymogów określonych w niniejszych warunkach. W przypadku rozwiązania lub unieważnienia umowy użytkownika przez Klienta lub jego porozumienia z firmą Microsoft, na podstawie którego Produkty są licencjonowane, użytkownik musi zaprzestać korzystania i / lub dostępu do Produktów oraz zniszczyć wszystkie kopie Produktów i wszystkie ich części składowe.

Wyłączona jest gwarancja (w tym także rękojmia), odpowiedzialność lub środki zaradcze przez firmę Microsoft. WSZELKIE GWARANCJE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I ŚRODKI ZARADCZE, jeśli istnieją, są dostarczane wyłącznie przez Klienta a nie przez firmę Microsoft, jej oddziały lub spółki zależne.

Pomoc techniczna. Wszelkie wsparcie dla Produktów jest udzielane przez Klienta i nie jest świadczone przez firmę Microsoft, jej oddziały lub spółki zależne.

Brak odporności na uszkodzenia. Produkty mogą zawierać technologię, która nie jest odporna na uszkodzenia, i nie są one WYPRODUKOWANE ANI PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA w środowiskach lub aplikacjach, w których awaria Produktów może doprowadzić do śmierci, obrażeń ciała lub szkody na mieniu lub w środowisku naturalnym.

Ograniczenia eksportowe. Produkty podlegają jurysdykcji amerykańskiego eksportu. Działania Klienta jak i końcowego użytkownika muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym regulacji prawa amerykańskiego US Export Administration Regulations, International Traffic in Arms, jak i innych regulacji w zakresie ograniczeń dotyczących używania i przeznaczenia, wydanych przez USA i inne rządy. Dodatkowe informacje dostępne są pod linkiem: http://www.microsoft.com/exporting/.

Odpowiedzialność za naruszenie. Oprócz odpowiedzialności wobec Klienta, użytkownik zgadza się, że będzie również prawnie odpowiedzialny bezpośrednio wobec firmy Microsoft w przypadku naruszenia niniejszych warunków.

Zakaz Użycia Wysokiego Ryzyka. Użytkownik nie może korzystać z Produktów w dowolnej aplikacji lub sytuacji, gdzie awaria Produktu (ów) może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała jakiejkolwiek osoby, lub do ciężkiej szkody fizycznej lub szkody w środowisku ("Użycie Wysokiego Ryzyka"). Przykłady Użycia Wysokiego Ryzyka obejmują w szczególności: statki powietrzne lub inne środki masowego transportu ludzkiego, jądrowe lub chemiczne urządzenia, systemy podtrzymywania życia, wszczepianie sprzętu medycznego, pojazdy silnikowe, lub systemy uzbrojenia. Użycie Wysokiego Ryzyka nie obejmuje wykorzystania Produktów w celach administracyjnych, do przechowywania danych konfiguracyjnych, inżynierii i / lub narzędzi konfiguracyjnych, lub innych nie-kontrolnych aplikacjach, których awaria nie doprowadzi do śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych fizycznych lub środowiskowych uszkodzeń. Te niekontrolujące aplikacje mogą komunikować się z aplikacjami realizacji sterowania, ale nie mogą być bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za funkcję sterowania.