Microsoft® Mennyiségi Licencelés

A Microsoft szoftverre vonatkozó használati feltételek

Ez a dokumentum szabályozza a Microsoft szoftver használatát, amely magában foglalhatja az International Business Machines Corporation, valamint társvállalatai és leányvállalatai („Vevő”) által biztosított kapcsolódó adathordozókat, nyomtatott anyagokat, illetve online vagy elektronikus dokumentációkat (egyenként és együttesen „Termékek”). A Vevő nem birtokolja a Termékeket, ezért azok használata bizonyos jogszabályok és korlátozások hatálya alá esik, amelyekről a Vevő köteles Önt tájékoztatni. A Termékek használatára vonatkozó jogaira a Vevővel kötött megállapodás feltételei, illetve azon alábbi feltételek megértése, az azoknak való megfelelés és azok elfogadása vonatkozik, amelyek módosítására vagy kiegészítésére a Vevőnek nincs jogosultsága. Ön elfogadja, hogy a Vevő jelentéskészítés céljából név- és címadatait megadhatja a Microsoft vállalatnak.

 1. Meghatározások
  „Ügyfélszoftver”: olyan szoftver, amely lehetővé teszi egy Eszköz számára a Kiszolgálói Szoftver által biztosított szolgáltatások és funkciók elérését és használatát.
  „Eszköz”: számítógép, munkaállomás, terminál, kézi számítógép, személyhívó, telefon, okostelefon, kiszolgáló, illetve egyéb elektronikus eszköz valamelyike.
  „Kiszolgálói Szoftver”: olyan szoftver, amely szolgáltatásokat vagy funkciókat biztosít egy kiszolgálóként működő számítógépen.
  „Szoftverdokumentáció”: a kiszolgálói szoftverhez tartozó bármely végfelhasználói dokumentum.
  „Újraterjesztési Szoftver”: a lenti 4. paragrafusban (Az Újraterjesztési Szoftver használata) ismertetett szoftver.

 2. Termékek tulajdonjoga
  A Termékek a Vevő számára a Microsoft Corporation egy társvállalata (együttesen „Microsoft”) által vannak licencelve. A Termékek minden megnevezésre és szellemi tulajdonra vonatkozó joga (és ezáltal a Termékek alkotóelemei, beleértve de nem kizárólagosan a Termékek részét képező képeket, fényképeket, animációkat, videókat, hanganyagokat, zenéket, szövegeket és kisalkalmazásokat) a Microsoft vagy beszállítóinak tulajdonát képezik. A Termékek a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerzői jogi megállapodások, valamint egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és megállapodások által védettek. A Termékek birtoklása, elérése és használata nem jelenti a Termékek tulajdonjogának vagy bármely szellemi tulajdonra vonatkozó jog átruházását az Ön részére. Nem távolíthatja el, módosíthatja és takarhatja el azokat a szerzői jogra vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket, amelyek a Termékekben vagy Termékeken találhatók.

 3. Az ÜGYFÉLSZOFTVER használata
  Az Eszközeire a Vevő által telepített Ügyfélszoftvert csak az utasításoknak megfelelően, és csak a Vevő által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatja. Jelen dokumentum feltételei véglegesen és visszavonhatatlanul felülírnak minden olyan Microsoft végfelhasználói licencszerződést, amelyet elektronikus formában kaphatott az Ügyfélszoftver használata során.

 4. AZ ÚJRATERJESZTÉSI SZOFTVER HASZNÁLATA
  A Vevő által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban hozzáférést kaphat bizonyos „minta”, „újraterjeszthető” és/vagy szoftverfejlesztési („SDK”) szoftverkódokhoz és eszközökhöz (egyenként és együttesen „Újraterjesztési Szoftver”). AZ ÚJRATERJESZTÉSI SZOFTVERT CSAK AKKOR HASZNÁLHATJA, MÓDOSÍTHATJA, MÁSOLHATJA ÉS/VAGY TERJESZTHETI, HA KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ÉS MEGFELEL OLYAN TOVÁBBI FELTÉTELEKNEK, AMELYEKET A VEVŐRE VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÓI HASZNÁLATI JOGOK („SPUR”) TARTALMAZNAK, ÉS AMELY FELTÉTELEKET A VEVŐNEK AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE KELL BOCSÁTANIA. A Microsoft nem engedélyezi az Újraterjesztési Szoftverek használatát, hacsak kifejezetten bele nem egyezik és meg nem felel ezeknek a Vevő által a rendelkezésére bocsátott további feltételeknek.

 5. Másolatok
  Nem készíthet másolatot a Termékekről; azonban (a) a Vevő kifejezett engedélyével egyetlen másolatot készíthet az Eszközön található Ügyfélszoftverről; és (b) másolatokat készíthet bizonyos Újraterjesztési Szoftverekről a 4. paragrafusban (Az Újraterjesztési Szoftverek használata). leírtaknak megfelelően. Törölnie kell és meg kell semmisítenie minden ilyen Ügyfélszoftvert és Újraterjesztési Szoftvert a Vevővel kötött megállapodás megszüntetésekor vagy felmondásakor, a Vevő erre vonatkozó értesítésekor, vagy az Eszköz egy másik magán- vagy jogi személynek történő átadáskor, amelyik előbb bekövetkezik. A Termékeket kísérő nyomtatott anyagokat nem másolhatja le.

 6. A visszafejtés, visszafordítás és szétbontás korlátozása
  A Termékeket nem fejtheti, fordíthatja vissza vagy bonthatja szét, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik.

 7. Bérbeadás tiltása
  Nem adhatja bérbe, lízingbe, kölcsönbe vagy biztosítékként, illetve sem közvetlenül, sem közvetetten nem ruházhatja át vagy terjesztheti a Termékeket bármely harmadik félnek, és nem engedélyezheti harmadik fél számára a hozzáférést a Termékekhez és/vagy azok funkcióinak használatát, kivéve kizárólag azzal a céllal, hogy szoftverszolgáltatás formájában hozzáférjenek a Termékek funkcióihoz a jelen megállapodás és a Vevő és Ön között létrejött bármely megállapodás feltételeinek megfelelően.

 8. Megszűnés
  A Vevő az egyéb jogok sérelme nélkül megszüntetheti a Termékek használatára vonatkozó jogát, ha Ön a jelen feltételeknek nem felel meg. A Vevő és Ön között vagy a Vevő és Microsoft között létrejött, a Termékek licencelésére vonatkozó megállapodás megszüntetésekor vagy felmondásakor nem folytathatja a Termékek használatát és/vagy hozzáférését, valamint meg kell semmisítenie a Termékek minden másolatát és azok minden összetevőjét.

 9. Szavatossági kizárások
  A MICROSOFT FELELŐSSÉGEI ÉS JOGORVOSLATAI. AZ ESETLEGES KÁROKRA ÉS JOGORVOSLATOKRA VONATKOZÓ MINDEN JÓTÁLLÁST ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓLAG A VEVŐ BIZTOSÍT, NEM PEDIG A MICROSOFT VÁLLALAT, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI VAGY LEÁNYVÁLLALATAI.

 10. TERMÉKTÁMOGATÁS
  A Termékekhez minden támogatást a Vevő biztosít az Ön számára, nem pedig a Microsoft, annak társvállalatai vagy leányvállalatai.

 11. NEM HIBATŰRŐ
  A TERMÉKEK TARTALMAZHATNAK OLYAN TECHNOLÓGIÁT, AMELYEK NEM HIBATŰRŐK ÉS KIALAKÍTÁSUK, GYÁRTÁSUK VAGY RENDELTETÉSÜK NEM TESZI LEHETŐVÉ OLYAN KÖRNYEZETEKBEN VAGY ALKALMAZÁSOKBAN TÖRTÉNŐ HASZNÁLATUKAT, AHOL A TERMÉKEK HIBÁJA HALÁLESETHEZ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ, ILLETVE SÚLYOS FIZIKAI, ANYAGI VAGY KÖRNYEZETI KÁRHOZ VEZETHET.

 12. EXPORTKORLÁTOZÁSOK
  A Termékekre az Egyesült Államok exportszabályozásai vonatkoznak. A Vevőnek meg kell felelnie minden vonatkozó jogszabálynak, többek között az Egyesült Államok Exporteljárási Szabályainak, a Nemzetközi Fegyverkereskedelmi Szabályozásoknak, valamint az Egyesült Államok és egyéb országok kormányzatai által kiadott, végfelhasználókra, végfelhasználásra és rendeltetési helyekre vonatkozó korlátozásoknak. További információkért látogasson el a www.microsoft.com/exporting/ webhelyre.

 13. SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
  Ön vállalja, hogy a Vevő irányában fennálló bármely felelősség mellett közvetlenül a Microsoft vállalatnak is jogi felelősséggel tartozik a jelen feltételek bármilyen megsértéséért.

 14. Magas Kockázattal Járó Felhasználás tiltása
  Nem használhatja a Termékeket olyan alkalmazásban vagy helyzetben, ahol a Termék(ek) hibája halálesethez vagy súlyos sérüléshez, illetve súlyos fizikai vagy környezeti kárhoz vezethet („Magas Kockázattal Járó Felhasználás”). Magas Kockázattal Járó Felhasználás például, de nem kizárólag: a repülőgépen vagy más tömegközlekedési eszközön, nukleáris vagy vegyi anyagokkal foglalkozó létesítményekben, lélegeztető gépeken, beültethető orvosi eszközökben, gépjárműveken vagy fegyverrendszerekben való használat. A Magas Kockázattal Járó Felhasználás nem foglalja magában a Termékek felhasználását adminisztratív célokra, konfigurációs adatok tárolására, mérnöki és/vagy konfigurációs eszközökhöz vagy egyéb nem vezérlő alkalmazásokhoz, amelyek hibája nem vezet halálhoz, személyi sérüléshez, illetve súlyos fizikai vagy környezeti kárhoz. Ezen nem vezérlő alkalmazások kommunikálhatnak a vezérlést végző alkalmazásokkal, de sem közvetlenül, sem közvetetten nem felelősek a vezérlési funkcióért.