Microsoft-volyymikäyttöoikeudet

Microsoft-ohjelmistojen käyttöehdot

Tämä asiakirja koskee International Business Machines Corporationin ja sen konserni- ja tytäryhtiöiden (jäljempänä "Asiakas") toimittamien Microsoft-ohjelmistojen käyttöä. Microsoft-ohjelmistoihin saattaa sisältyä niihin liittyviä tietovälineitä, painettua aineistoa ja verkosta saatavaa tai sähköistä dokumentaatiota (jäljempänä yhdessä ja erikseen "Tuotteet"). Asiakas ei omista Tuotteita. Niiden käyttöä säätelevät tietyt oikeudet ja rajoitukset, joista Asiakkaan tulee tiedottaa (loppu)käyttäjälle. Käyttäjän oikeuteen käyttää Tuotteita sovelletaan Asiakkaan ja käyttäjän välisen sopimuksen ehtoja, ja käyttäjän tulee ymmärtää ja hyväksyä seuraavat ehdot sekä noudattaa niitä, eikä Asiakkaalla ole oikeutta muuttaa tai muokata niitä. Käyttäjä hyväksyy sen, että Asiakas voi ilmoittaa käyttäjän nimi- ja osoitetiedot Microsoftille raportointitarkoituksessa.

 1. Määritelmät
  "Asiakasohjelmisto" tarkoittaa ohjelmistoa, joka antaa Laitteelle pääsyn Palvelinohjelmiston palveluihin tai toimintoihin tai oikeuden hyödyntää Palvelinohjelmiston palveluja tai toimintoja.
  "Laite" tarkoittaa kutakin tietokonetta, työasemaa, päätelaitetta, kämmentietokonetta, hakulaitetta, puhelinta, PDA-laitetta, älypuhelinta, palvelinta tai muuta sähköistä laitetta.
  "Palvelinohjelmisto" tarkoittaa ohjelmistoa, joka tarjoaa palvelimena toimivassa tietokoneessa olevia palveluja tai toimintoja.
  "Ohjelmistodokumentaatio" tarkoittaa mitä tahansa Palvelinohjelmistoon sisältyvää loppukäyttäjäasiakirjaa.
  "Edelleen jaeltava ohjelmisto" tarkoittaa jäljempänä kappaleessa 4 (Edelleen jaeltavan ohjelmiston käyttö) kuvattua ohjelmistoa.
   
 2. Tuotteiden omistus
  Tuotteet lisensoidaan Asiakkaalle jostakin Microsoft Corporationin konserniyhtiöstä (jäljempänä yhdessä "Microsoft"). Kaikki Tuotteita koskevat ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet (sekä Tuotteiden tunnusmerkistöjä koskevat ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet mukaan lukien rajoituksetta kaikki Tuotteisiin sisällytetyt kuvat, valokuvat, animaatiot, videot, ääni- ja musiikkitallenteet, tekstit ja sovelmat) ovat Microsoftin tai sen toimittajien omaisuutta. Tuotteita suojaavat tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset sekä muut immateriaalioikeuksiin sovellettavat lait ja kansainväliset sopimukset. Tuotteiden hallussapito, käyttöoikeus tai käyttö ei siirrä mitään osaa Tuotteiden omistusoikeudesta tai immateriaalioikeuksista käyttäjälle. Käyttäjä ei saa poistaa, muuttaa tai peittää mitään Tuotteiden sisältämää tai niihin merkittyä tekijänoikeusmerkintää, tavaramerkkiä tai muuta omistusoikeusmerkintää.
   
 3. ASIAKASOHJELMISTON käyttö
  Käyttäjällä on oikeus käyttää Asiakkaan käyttäjän Laitteisiin asentamia Asiakasohjelmistoja ainoastaan ohjeiden mukaisesti ja ainoastaan Asiakkaan käyttäjälle toimittamien palvelujen yhteydessä. Tässä asiakirjassa mainitut ehdot syrjäyttävät pysyvästi ja peruuttamattomasti kaikkien Microsoft-käyttöoikeussopimusten ehdot, jotka saattavat tulla näkyviin sähköisessä muodossa Asiakasohjelmistoa käytettäessä.
   
 4. EDELLEEN JAELTAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖ
  Asiakkaan toimittamien Palvelujen yhteydessä käyttäjä voi saada käyttöönsä tiettyjä näytteeksi, edelleen jaeltavaksi ja/tai ohjelmistonkehitystarkoitukseen (software development kit, SDK) toimitettuja koodeja ja työkaluja (jäljempänä yhdessä ja erikseen "Edelleen jaeltava ohjelmisto"). KÄYTTÄJÄLLÄ EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ, KOPIOIDA JA/TAI JAELLA MITÄÄN EDELLEEN JAELTAVAA OHJELMISTOA, ELLEI KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI HYVÄKSY JA NOUDATA TIETTYJÄ PALVELUNTOIMITTAJAN KÄYTTÖOIKEUKSISSA (SERVICES PROVIDER USE RIGHTS, SPUR) MAINITTUJA, ASIAKKAASEEN SOVELLETTAVIA LISÄEHTOJA, JOTKA ASIAKKAAN TULEE TOIMITTAA KÄYTTÄJÄLLE. Microsoft ei anna käyttäjälle lupaa käyttää mitään Edelleen jaeltavaa ohjelmistoa, ellei käyttäjä nimenomaisesti hyväksy ja noudata Asiakkaan sille toimittamia, edellä mainittuja lisäehtoja.
   
 5. Kopiot
  Käyttäjä ei saa tehdä Tuotteista kopioita lukuun ottamatta sitä, että (a) käyttäjä saa tehdä Laitteelleen yhden kopion Asiakasohjelmistosta Asiakkaan nimenomaisella luvalla ja että (b) käyttäjä saa tehdä kopioita tietyistä Edelleen jaeltavista ohjelmistoista kappaleen 4 (Edelleen jaeltavan ohjelmiston käyttö) ehtojen mukaisesti. Käyttäjän on hävitettävä tai tuhottava kaikki Asiakasohjelmistot ja/tai Edelleen jaeltavat ohjelmistot, kun käyttäjän sopimus Asiakkaan kanssa päättyy tai puretaan Asiakkaan sitä pyytäessä tai siinä tapauksessa, että käyttäjän Laite siirtyy toiselle henkilölle tai taholle, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. Käyttäjä ei saa kopioida tai jäljentää mitään Tuotteiden mukana toimitettavaa painettua aineistoa.
   
 6. Lähdekoodiksi muuntamista, purkamista ja osiin hajottamista koskevat rajoitukset
  Käyttäjä ei saa muuntaa lähdekoodiksi, purkaa tai hajottaa osiksi Tuotteita muutoin kuin siinä tapauksessa, että sovellettava laki tästä rajoituksesta huolimatta sen nimenomaisesti sallii, ja tällaisissa tapauksissa ainoastaan kyseessä olevan lain sallimassa laajuudessa.
   
 7. Ei vuokrausoikeutta
  Käyttäjä ei saa vuokrata, vuokrarahoittaa, lainata, pantata taikka suoraan tai välillisesti siirtää tai jaella Tuotteita kolmansille osapuolille, eikä antaa kolmansille osapuolille pääsyä Tuotteiden toimintoihin tai antaa kolmansien osapuolten käyttää Tuotteiden toimintoja, muutoin kuin saadakseen käyttöönsä Tuotteiden toiminnot ohjelmistopalveluissa tämän sopimuksen ja mahdollisen käyttäjän ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.
   
 8. Irtisanominen
  Muita mahdollisia oikeuksia rajoittamatta Asiakas voi irtisanoa käyttäjän käyttöoikeuden Tuotteisiin, mikäli käyttäjä ei noudata tässä asiakirjassa mainittuja ehtoja. Jos käyttäjän ja Asiakkaan välinen sopimus tai Asiakkaan ja Microsoftin välinen, Tuotteiden lisensointia koskeva sopimus irtisanotaan tai puretaan, käyttäjän tulee lopettaa Tuotteiden käyttö ja tuhota kaikki Tuotteiden kopiot sekä niiden osat.
   
 9. Ei takuita
  MICROSOFTIN VASTUUT TAI KORJAUSTOIMET. KAIKISTA TAKUISTA, KORVAUSVASTUISTA JA KORJAUSTOIMISTA VASTAA YKSIN ASIAKAS. MICROSOFT JA SEN KONSERNI- TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA, EIVÄT OLE KORVAUSVASTUULLISIA EIVÄTKÄ SUORITA KORJAUSTOIMIA.
   
 10. TUOTETUKI
  Tuotetuen toimittaa Asiakas, ei Microsoft eivätkä sen konserni- tai tytäryhtiöt.
   
 11. EI VIKASIETOISUUTTA
  TUOTTEET VOIVAT SISÄLTÄÄ TEKNOLOGIAA, JOKA EI OLE VIKASIETOISTA JA JOTA EI OLE SUUNNITELTU, VALMISTETTU TAI TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI YMPÄRISTÖISSÄ TAI SOVELLUKSISSA, JOISSA TUOTTEIDEN VIAT VOIVAT JOHTAA KUOLEMAAN, HENKILÖVAHINKOIHIN TAI VAKAVAAN RUUMIINVAMMAAN TAI OMAISUUS- TAI YMPÄRISTÖVAHINKOON.
   
 12. VIENTIRAJOITUKSET
  Tuotteet ovat Yhdysvaltain vientimääräysten alaisia. Asiakkaan tulee noudattaa kaikkia Tuotteisiin sovellettavia lakeja, mukaan lukien Yhdysvaltain vientisäädökset (U.S. Export Administration Regulations), ITAR (International Traffic in Arms Regulations) -säännökset sekä Yhdysvaltain ja muiden maiden valtionhallinnon asettamat loppukäyttäjiä, loppukäyttöä ja kohdemaita koskevat rajoitukset. Lisätietoja on osoitteessa http://www.microsoft.com/exporting/.
   
 13. VASTUU SOPIMUSRIKKOMUKSESTA
  Sen lisäksi, mitä käyttäjä on sopinut vastuustaan Asiakasta kohtaan, käyttäjä hyväksyy myös sen, että käyttäjä on lain nojalla suoraan vastuussa Microsoftille näiden ehtojen rikkomuksesta.
   
 14. Suuririskisen käytön kielto
  Käyttäjä ei saa käyttää Tuotteita missään sovelluksessa tai tilanteessa, jossa Tuotteissa ilmenevä häiriö tai vika saattaa aiheuttaa henkilön kuoleman tai vakavan ruumiinvamman, fyysisen vahingon tai ympäristövahingon (Suuririskinen käyttö). Suuririskinen käyttö sisältää esimerkiksi seuraavat käytöt: lentokoneet ja muut joukkoliikennemuodot, ydin- ja kemianteollisuuden laitokset, elämää ylläpitävät järjestelmät, siirrännäiset/sisäiset hoitolaitteistot, moottoriajoneuvot ja asejärjestelmät. Suuririskiseen käyttöön ei lukeudu Tuotteiden käyttö hallinnollisissa tarkoituksissa, määritystietojen tallentamisessa, työkaluna suunnittelussa tai määrityksessä tai muissa sellaisissa hallintaa tai ohjausta sisältämättömissä sovelluksissa, joissa ilmenevä häiriö ei voi aiheuttaa kuolemaa, henkilövahinkoa tai vakavaa fyysistä vahinkoa tai ympäristövahinkoa. Nämä ohjausta tai hallintaa sisältämättömät sovellukset voivat viestiä ohjausta tai hallintaa suorittavien sovellusten kanssa, mutta ne eivät saa olla suoraan tai epäsuorasti vastuussa ohjaus- tai hallintatoiminnoista.