Microsoft® Volume Licensing

Terms and Conditions regarding use of Microsoft software

Dit document beheerst het gebruik van Microsoft-software, waartoe tevens bijbehorende media, gedrukte materialen en "online" of elektronische documentatie kunnen behoren (afzonderlijk en gezamenlijk: "Producten"), geleverd door International Business Machines Corporation en zijn gelieerde ondernemingen en dochteronderneming ("Klant"). Klant is niet de eigenaar van de Producten en voor het gebruik daarvan gelden bepaalde rechten en beperkingen waarvan Klant u op de hoogte dient te stellen. Uw recht om de Producten te gebruiken, is onderworpen aan de bepalingen van uw overeenkomst met Klant, en aan uw kennisname van, naleving van en instemming met de volgende voorwaarden en bepalingen, die door Klant niet mogen worden gewijzigd, aangepast of geamendeerd. U gaat ermee akkoord dat Klant uw naam- en adresgegevens voor rapportagedoeleinden mag doorgeven aan Microsoft.

 1. Definities
  "Clientsoftware" betekent software die een Apparaat in staat stelt om toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van, de services of functionaliteit geleverd door de Serversoftware.
  "Apparaat" betekent een computer, werkstation, terminal, draagbare PC, semafoon, telefoon, personal digital assistant, "smartphone", of ander elektronisch apparaat.
  "Serversoftware" betekent software die services of functionaliteit levert op een computer die als server fungeert.
  "Softwaredocumentatie" betekent enig eindgebruikersdocument dat wordt meegeleverd bij Serversoftware.
  "Herdistributiesoftware" betekent software zoals beschreven in Artikel 4 (Gebruik van Herdistributiesoftware), hieronder.
 2. Eigendom van Producten
  De Producten zijn aan Klant in licentie gegeven door een gelieerde onderneming van Microsoft Corporation (gezamenlijk: "Microsoft"). Alle aanspraken en intellectuele eigendomsrechten in en op de Producten (en de samenstellende elementen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets" die in de Producten zijn opgenomen) zijn eigendom van Microsoft en zijn leveranciers. De Producten worden beschermd door wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrechten en door andere wetten en verdragen inzake intellectuele eigendommen. Het feit dat u Producten in bezit hebt, benadert of gebruikt, betekent niet dat er enige eigendom op de Producten of enig intellectueel eigendomsrecht aan u wordt overgedragen. In of op de Producten aangebrachte vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten mag u niet verwijderen, aanpassen of versluieren.
 3. Gebruik van CLIENTSOFTWARE
  U mag de door Klant op uw Apparatuur geïnstalleerde Clientsoftware uitsluitend gebruiken overeenkomstig de instructies, en uitsluitend in samenhang met de services die door Klant aan u worden verleend. De bepalingen van dit document prevaleren permanent en onherroepelijk boven de bepalingen van enige Microsoft Eindgebruikers-licentieovereenkomst die in elektronische vorm aan u kan worden gepresenteerd tijdens uw gebruik van de Clientsoftware.
 4. Gebruik van HERDISTRIBUTIESOFTWARE
  In verband met de services die u door Klant worden verleend, hebt u mogelijkerwijs toegang tot bepaalde "voorbeeld" en/of "herdistribueerbare" softwarecode en tools en/of softwarecode en tools voor softwareontwikkeling ("SDK") (afzonderlijk en gezamenlijk: "Herdistributiesoftware"). U MAG HERDISTRIBUTIESOFTWARE UITSLUITEND GEBRUIKEN, AANPASSEN, KOPIËREN EN/OF VERSPREIDEN INDIEN U UITDRUKKELIJK AKKOORD GAAT MET, EN U ZICH HOUDT AAN, BEPAALDE AANVULLENDE BEPALINGEN DIE ZIJN VASTGELEGD IN DE GEBRUIKSRECHTEN VAN SERVICEPROVIDERS (SERVICES PROVIDER USE RIGHTS, "SPUR") DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP KLANT, WELKE BEPALINGEN U DOOR KLANT DIENEN TE WORDEN VERSTREKT. Microsoft staat het u uitsluitend toe om Herdistributiesoftware te gebruiken indien u uitdrukkelijk akkoord gaat met, en u zich houdt aan, dergelijke aanvullende bepalingen, zoals door Klant aan u verstrekt.
 5. Kopieën
  U mag geen kopieën van de Producten maken, met dien verstande echter (a) dat u één kopie van de Clientsoftware op uw Apparaat mag maken voor zover uitdrukkelijk toegestaan door Klant; en (b) dat u kopieën van bepaalde Herdistributiesoftware mag maken in overeenstemming met Artikel 4 (Gebruik van Herdistributiesoftware). Bij beëindiging of annulering van uw overeenkomst met Klant, bij kennisgeving van Klant of bij overdracht van uw Apparaat op een andere persoon of entiteit, dient u bij de eerste van deze gebeurtenissen die optreedt al dergelijke Clientsoftware en/of Herdistributiesoftware te wissen of te vernietigen. U mag geen kopieën maken van de gedrukte materialen die de Producten vergezellen.
 6. Beperkingen ten aanzien van terug construeren, terug compileren en terug assembleren
  U mag de Producten niet terug construeren ("reverse engineering"), terug compileren of terug assembleren, tenzij, en uitsluitend in de mate waarin, dit ondanks deze beperking door het toepasselijk recht expliciet wordt toegestaan.
 7. Geen verhuur
  U mag de Producten niet verhuren, in lease geven, uitlenen, verpanden, of rechtstreeks of indirect overdragen of distribueren aan enige derde, en u mag het geen enkele derde toestaan toegang te hebben tot en/of gebruik te maken van de functionaliteit van de Producten, behoudens voor het uitsluitende doel om toegang te krijgen tot de functionaliteit van de Producten in de vorm van softwareservices overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en enige overeenkomst tussen u en Klant.
 8. Beëindiging
  Onverminderd enig ander recht kan Klant uw recht op het gebruik van de Producten beëindigen indien u in gebreke blijft bij de naleving van deze voorwaarden en bepalingen. In geval van beëindiging of annulering van uw overeenkomst met Klant of de overeenkomst van Klant met Microsoft waaronder de Producten in licentie zijn gegeven, dient u het gebruik van en/of de toegang tot de Producten te staken en alle kopieën en alle onderdelen daarvan te vernietigen.
 9. Geen garantie
  AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN MICROSOFT. ELKE EVENTUELE GARANTIE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADEVERGOEDING EN VERHAALSMOGELIJKHEID WORDT UITSLUITEND VERLEEND DOOR KLANT, EN NIET DOOR MICROSOFT OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DOCHTERONDERNEMINGEN.
 10. PRODUCTONDERSTEUNING
  Alle ondersteuning voor de Producten wordt u verleend door Klant en wordt niet verleend door Microsoft of zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen.
 11. NIET FOUTBESTENDIG
  DE PRODUCTEN KUNNEN TECHNOLOGIE BEVATTEN DIE NIET FOUTBESTENDIG IS EN DIE NIET ONTWORPEN, GEPRODUCEERD OF BEDOELD IS VOOR GEBRUIK IN OMGEVINGEN, OF VOOR TOEPASSINGEN, WAARIN STORINGEN VAN HET PRODUCT ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, TOT LICHAMELIJK LETSEL, TOT ERNSTIGE MATERIËLE SCHADE OF ERNSTIGE SCHADE AAN HET MILIEU.
 12. EXPORTBEPERKINGEN
  De Producten zijn onderworpen aan de Amerikaanse jurisdictie inzake export. Klant dient zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de U.S. Export Administration Regulations en de International Traffic in Arms Regulations, alsmede aan de door de V.S. en andere landen uitgevaardigde beperkingen inzake eindgebruikers, uiteindelijk gebruik en bestemming. Voor meer informatie raadpleegt u www.microsoft.com/exporting/.
 13. AANSPRAKELIJKHEID VOOR NIET-NAKOMING
  In aanvulling op de aansprakelijkheid die u mogelijkerwijs hebt jegens Klant, gaat u ermee akkoord rechtstreeks tegenover Microsoft wettelijk aansprakelijk te zijn voor niet-nakoming van deze voorwaarden en bepalingen.
 14. Geen Risicovol Gebruik
  U mag de Producten niet gebruiken in enige toepassing of situatie waarin een storing van een of meer Producten zou kunnen leiden tot overlijden of ernstig letsel van enige persoon, of tot ernstige fysieke of materiële schade ("Risicovol Gebruik"). Voorbeelden van Risicovol Gebruik zijn, maar zijn niet beperkt tot: luchtverkeer of andere vormen van massaal vervoer van mensen, nucleaire of chemische installaties, levensondersteunende systemen, implanteerbare medische apparatuur, motorvoertuigen en wapensystemen. Tot Risicovol Gebruik behoort niet het gebruik van Producten voor administratieve doeleinden, voor de opslag van configuratiegegevens, technisch gereedschap en/of configuratiegereedschap, of andere niet-besturende toepassingen, waarbij storingen niet zouden leiden tot overlijden, letsel of ernstige schade aan zaken of aan het milieu. Deze niet-besturende toepassingen mogen communiceren met toepassingen die de besturing uitvoeren, maar mogen niet direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de besturingsfunctie.