Microsoft® volumenlicens

Vilkår og betingelser vedrørende brug af Microsoft-software

Dette dokument regulerer brugen af Microsoft-software, som kan inkludere tilhørende medier, trykt materiale og onlinedokumentation (eller elektronisk dokumentation) (hver især og under ét kaldet Produkter), som International Business Machines Corporation og virksomhedens associerede og koncernforbundne selskaber og datterselskaber (kaldet Kunden) leverer. Kunden ejer ikke Produkterne, og brugen af dem er derfor underlagt visse rettigheder og begrænsninger, som Kunden skal informere Dem om. Deres ret til at bruge Produkterne er underlagt vilkårene i Deres aftale med Kunden, ligesom De erklærer dem indforstået med at overholde og acceptere nedenstående vilkår, som Kunden ikke har tilladelse til at ændre eller rette i. De erklærer Dem indforstået med, at Kunden må videregive Deres navn og adresse til Microsoft til rapporteringsformål.

 1. Definitioner
  "Client-software" betyder software, som tillader Udstyr at få adgang til eller bruge de serviceydelser eller den funktionalitet, som leveres af Serversoftwaren.
  "Redistributionssoftware" betyder den software, der er beskrevet i afsnit 4 (Brug af Redistributionssoftware) nedenfor.
  "Serversoftware" betyder software, som leverer serviceydelser eller funktionalitet til en computer, der fungerer som en server.
  "Softwaredokumentation" betyder et slutbrugerdokument, der leveres sammen med Serversoftwaren.
  "Udstyr" betyder en computer, arbejdsstation, terminal, håndholdt computer, personsøger, telefon, PDA, "smartphone", server eller andet elektronisk udstyr.
 2. Produkternes tilhørsforhold
  Kunden har modtaget Produkterne i licens fra en af Microsoft Corporations associerede eller koncernforbundne selskaber (under ét kaldet Microsoft). Alle ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder til Produkterne (og elementer deraf, f.eks. billeder,fotografier, animationer, video, lyd, musik, tekst og miniprogrammer, som er inkorporeret i Produkterne) ejes af Microsoft eller Microsofts leverandører. Produkterne er beskyttet af copyrightlovgivning og internationale copyrighttraktater samt anden lovgivning og andre traktater, der vedrører immaterialret. Deres besiddelse af, adgang til og brug af Produkterne overfører ikke ejendomsretten til produkterne eller immaterielle rettigheder til Dem. De må ikke fjerne, ændre eller ændre til ukendelighed nogen af de copyrighterklæringer, varemærker eller andre juridiske erklæringer, som er placeret i eller på Produkterne.
 3. Brug af Client-software
  De må kun bruge den Client-software, som Kunden har installeret på Deres Udstyr, i overensstemmelse med instruktionerne og kun i forbindelse med de serviceydelser, som Kunden leverer til Dem. Vilkårene i dette dokument har varig og uigenkaldelig forrang for vilkårene i en Microsoft-slutbrugerlicensaftale, som eventuelt bliver vist i elektronisk format, når De bruger Client-softwaren.
 4. Brug af Redistributionssoftware
  I forbindelse med de serviceydelser, som Kunden leverer til Dem, har De eventuelt adgang til eksempelkode (sample), redistribuérbar kode (redistributable) og/eller softwareudviklingskode (SDK) eller værktøjer (hver især og under ét kaldet Redistributionssoftware). De må ikke bruge, ændre, kopiere og/eller distribuere Redistributionssoftware, medmindre De udtrykkeligt erklærer Dem indforstået med og overholder visse yderligere vilkår, som er indeholdt i de brugsrettigheder, serviceudbydere modtager, og som gælder for Kunden. Kunden skal levere disse vilkår til Dem. Microsoft tillader Dem ikke at bruge Redistributionssoftware, medmindre De udtrykkeligt erklærer Dem indforstået med og overholder de yderligere vilkår, som De modtager fra Kunden.
 5. Kopier
  De må ikke oprette kopier af Produkterne. De må dog (a) oprette én kopi af Client-software på Udstyret, hvis De udtrykkeligt har fået tilladelse til det af Kunden, og (b) De må oprette kopier af bestemt Redistributionssoftware, som angivet i afsnit 4 (Brug af Redistributionssoftware). De skal slette eller destruere al Client-software og/eller Redistributionssoftware ved udløb eller ophævelse af Deres aftale med Kunden, ved varsel fra Kunden eller ved overførsel af Udstyret til en anden person eller enhed, afhængigt af hvad der indtræffer først. De må ikke kopiere trykt materiale, som leveres sammen med Produkterne.
 6. Begrænsninger med hensyn til teknisk tilbageføring, dekompilering og tilbageoversættelse
  De må ikke teknisk tilbageføre (reverse engineer), dekompilere (decompile) eller tilbageoversætte (disassemble) Produkterne, undtagen og kun i det omfang gældende lovgivning, uanset denne begrænsning, udtrykkeligt tillader dette.
 7. Ingen leje
  De må ikke udleje, lease, låne, pantsætte eller – direkte eller indirekte – overføre eller distribuere Produkterne til tredjepart, ligesom De ikke må give tredjepart tilladelse til at få adgang til og/eller bruge funktionerne i Produkterne, medmindre det i henhold til vilkårene i denne aftale og i enhver aftale mellem Dem og Kunden udelukkende sker med det formål at få adgang til funktionerne i Produkterne i form af softwareserviceydelser.
 8. Opsigelse
  Uden at det berører andre rettigheder, kan Kunden opsige Deres ret til at bruge Produkterne, hvis De ikke overholder nærværende vilkår. I tilfælde af at Deres aftale med Kunden eller Kundens aftale med Microsoft, under hvilken Produkterne er licenseret, opsiges eller ophæves, skal De standse brugen af og/eller adgangen til Produkterne og destruere alle kopier af Produkterne og alle deres komponentdele.
 9. Ingen garanti
  Microsofts forpligtelser eller retsmidler. Enhver garanti, ethvert erstatningsansvar og eventuelle retsmidler tilbydes udelukkende af Kunden og ikke af Microsoft, Microsofts associerede og koncernforbundne virksomheder eller datterselskaber.
 10. Produktsupport
  Eventuel support til Produkterne leveres af Kunden og ikke af Microsoft, Microsofts associerede eller koncernforbundne virksomheder eller datterselskaber.
 11. Ikke fejltolerant
  Produkterne kan indeholde teknologi, som ikke er fejltolerant, og som ikke er designet, fremstillet eller beregnet til brug i miljøer eller anvendelsesområder, hvor produktfejl kan forårsage død, personskade eller alvorlig skade på ejendom eller miljø.
 12. Eksportbegrænsninger
  Produkterne er underlagt amerikansk eksportlovgivning. Kunden skal overholde al gældende lovgivning, herunder U.S. Export Administration Regulations, International Traffic in Arms Regulations samt begrænsninger med hensyn til slutbruger, slutformål og destination, som den amerikanske eller andre regeringer har udstedt. Der er flere oplysninger på www.microsoft.com/exporting/.
 13. Ansvar for misligholdelse
  Ud over de eventuelle forpligtelser, De har over for Kunden, erklærer De Dem indforstået med, at De også juridisk set er ansvarlig direkte over for Microsoft, for så vidt angår misligholdelse af nærværende vilkår.
 14. Ingen højrisikobrug
  Kunden må ikke bruge Produkterne i en applikation eller en situation, hvor en driftsfejl kan føre til dødsfald eller alvorlige kvæstelser eller medføre alvorlig fysisk eller miljømæssig skade (kaldet Højrisikobrug). Eksempler på Højrisikobrug omfatter f.eks.: fly eller andre former for transport af et stort antal mennesker, atomare eller kemiske anlæg, livsunderstøttende systemer, implantérbart medicinsk udstyr, motorkøretøjer eller våbensystemer. Højrisikobrug omfatter ikke brug af Produkterne til administrative formål, til at opbevare konfigurationsdata, tekniske og/eller konfigurationsmæssige værktøjer eller andre ikke-styringsapplikationer, hvor en driftsfejl ikke medfører dødsfald, kvæstelser eller alvorlig fysisk eller miljømæssig skade. Ikke-styringsapplikationerne kan kommunikere med applikationer, som udfører styring, men de må ikke være direkte eller indirekte ansvarlige for styringsfunktionen.